Továbbképzés

Tájékoztató
Ligetszépe® mesemondó-terapeuta
megismertetését szolgáló 178 órás képzésről 

A Ligetszépe meseterápiás módszer® az ember hármas tagozódásának: test, lélek, szellem, antropozófiai antropológia alapján történő szemléletén alapul. A módszernek két ága létezik:

 • fejlesztő-megelőző (preventív) terápia: személyiségfejlesztő és harmonizáló mesemondás
 • segítő (gyógyhatású) terápia: egyéni meseterápiás foglalkozás

A képzés modulrendszerű; a három modul organikusan egymásra épül.

A képzés felépítése, időkerete, követelményei; megszerezhető kompetenciák és végzettségek:

I. modul: A mese világa – Irodalomelméleti és kulturális alapismeretek; Bevezető kurzus a mesékről  – hétfő-péntek időbeosztású, intenzív 1x42 óra;

A modulon való részvétel képzettséget nem ad; a résztvevők igazolást kapnak a 42 órás bevezető kurzus elvégzéséről. Az igazolás megszerzésének feltétele a 42 kontakt órán való személyes részvétel, valamint a varázsmese hét szerepkörének leírása a hallgató által választott meséből.

 

II. modul: A mese valósága – A Ligetszépe® mesepedagógia alapismeretei; A mindennapi mesemondás személyiségfejlesztő hatása. Az életút fordulópontjainak kísérése: a mesepedagógia gyakorlata, a fejlesztő-megelőző terápia – péntek-szombat időbeosztású 4x17 (68) óra;

Az I. modul 42 órájára épülő II. modul 68 órás tanegységének elvégzése után a résztvevő képessé válik a gyermekek életkorának, fejlődési állomásainak, valós testi-, lelki-, szellemi igényeinek figyelembe vételére az adott korosztálynak megfelelő meseanyag kiválasztásához. Ismeri a legfontosabb mesetípusokat (pl. életút-mesék, sors-mesék stb.). Képessé válik arra, hogy az általa rendszeresen elmondott mesékkel kísérje és segítse az adott korcsoportba tartozó gyermekek egészséges, harmonikus szellemi-, lelki és fizikai fejlődését. Tudja, hogy milyen belső munkát kell elvégeznie a mesemondónak a mesével kapcsolatban ahhoz, hogy megfelelő módon mondja el a kiválasztott mesét. Képes arra, hogy megteremtse önmagában a mesemondás belső feltételeit. Ismeri, és képes megteremteni azokat a külső, környezeti feltételeket, amelyek elősegítik a gyermekek számára a mese befogadását.

A modul elvégzése és a zárófeladat teljesítése után a résztvevő Ligetszépe® mesemondó tanúsítványt kap a képzés II. moduljának (I.+II. modul, összesen 110 tanegység) elvégzéséről. A tanúsítvány birtokában adott szempont (életkor vagy élethelyzet) szerint szervezett csoportban mesepedagógiai foglalkozásokat vezethet. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az összesen 110 kontakt órán való személyes részvétel, a csoport hallgatói, tanárai előtt történő egyéni/önálló mesemondás valamint egy elkezdett varázsmese befejezésének számítógépes leírása minimum egy A/4-es oldalnyi terjedelemben.

 

III. modul: A mese ereje - A Ligetszépe® meseterápia alkalmazása; Az életút traumatikus pontjai; a terápiás mesemondás – péntek-szombat időbeosztású 4x17 (68) óra

Az I. és II. modulra épülő + 68 kontakt órás képzés elvégzése után a résztvevő az emberi életút és az egyéni emberi fejlődés – magzati kortól a fizikai élet végéig tartó – törvényszerűségeinek ismeretében képessé válik a fejlődési csomópontok, illetve traumatikus pontok fölismerésére. A segítséget igénylő személy anamnézisének ismeretében képessé válik a segítő terápiás munka megtervezésére, elvégzésére és pontos dokumentálására. Ismeri, és a segítséget igénylő személy életkorának megfelelően képes alkalmazni a receptív, az alkotó, és az elemző terápiás módszereket. Képessé válik a segítő terápiás folyamat művészi kialakítására. Képes önismeretének állandó fejlesztésére.
A modul elvégzése és a zárófeladatok teljesítése után a résztvevő Ligetszépe® mesemondó-terapeuta tanúsítványt kap a képzés 178 órás programjának elvégzéséről. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az összesen 178 kontakt órán való személyes részvétel, továbbá az alábbi munkák elvégzése:

 • egy, a meseterápiával kapcsolatos emberismereti -, illetve pedagógiai könyv a képzés során megadott részletének (minimum három A/4-es oldalnyi számítógépes írott, valamint 20 perces szóbeli terjedelemben történő) referálása.
 • egy, a hallgató gyakorlati munkájaként folytatott terápiás folyamat bemutatása. A munkát minimum 12 A/4-es, a számítógép Ariel 12-es betűméretével írt oldalon kell dokumentálni, és a csoport előtt 20 percben szóban bemutatni.
 • a terápiás folyamat segítésére létrehozott saját készítésű mesekép, mesebáb bemutatása.

A képzés oktatási időbeosztása:

 • I. modul:          hétfő 14.30-tól péntek 13.30 óráig;
 • II. és III. modul: péntek 14.30-tól szombat 17.30 óráig,

a felvételt nyert hallgatóknak az aktuális képzés információkkal együtt mellékletként kiküldésre kerülő órarendi programok alapján kerül megtartásra.

A képzés elvégzése után végezhető tevékenységek:
I.+II. modul:

 • Kisgyermekek mozgás -és beszédfejlődésének elősegítése mesepedagógiai eszközök segítségével.
 • Óvodás és kisiskolás gyermekek fantázia-, belső képalkotó-, és kreatív képességinek fejlesztése mesepedagógiai módszerekkel.
 • Érzelmi intelligencia fejlesztése adott életkor szerint szervezett csoportokban.
 • Szociális érzékenység fejlesztése adott életkor szerint szervezett csoportokban.
 • Mentális segítségnyújtás adott élethelyzetben lévő csoportok (pl. kórházi tartózkodás; nevelőotthonban, v. nevelőszülői hálózatban való élet) számára mesepedagógiai módszerekkel.
 • Normatív krízisek kísérése, kezelése, feldolgozása mesepedagógiával (preventív terápia).

 
I.+II.+III. modul:

 • Óvodai, vagy iskolai beilleszkedési, magatartási zavarok kezelése meseterápiával.
 • Segítő beszélgetés, nevelési tanácsadás szülőknek egyéni konzultációk keretében, a meseterápiás képzés során megszerzett embertani-, fejlődéslélektani ismeretek alapján.
 • Krízis-intervenció (pl. bántalmazás; zaklatás, abúzus esetén) az érintett csoportban, és egyénileg is.
 • Traumatikus élethelyzetek egyéni terápiás folyamatban való feldolgozása gyermekek és felnőttek esetében is.
 • Óvodai, iskolai, vagy általános szorongás oldása meseterápiával.
 • Életút-kísérés, normatív krízisek kezelése és feldolgozása felnőtteknél.
 • Akcidentális krízisek (pl. válás, haláleset) feldolgozása gyermekeknél és felnőtteknél. 

Képzés-indítás:
Évenként egy új képzési csoportot tervezünk indítani. Egy képzési csoport létszáma minimum 8, maximum 20 fő lehet.
Amennyiben a jelentkezők létszáma meghaladja a 20 főt, a csoporton belül (az oktatási napok/hétvégék eltérésével) két párhuzamos képzést („osztályt”) indítunk. Ebben az esetben a csoporton belüli „osztályrészbe” sorolást a leadott jelentkezések figyelembe vételével a Tanári Kollégium végzi.

A képzésre való jelentkezés feltételei:

 • I. modul: Érettségi vagy magasabb szintű felsőfokú képzettség.
 • II. modul: Az I. modulnál jelzett képzettségek, valamint a Ligetszépe meseterápiás módszer® I. moduljának elvégzése.*
 • III. modul: Főiskolai, vagy egyetemi végzettség, az antropozófiai antropológia ismerete; a Ligetszépe meseterápiás módszer® I. és II. moduljának elvégzése és a II. modul elvégzése után megadott szempontok szerinti „Motivációs levél” megírása.*

* A Ligetszépe meseterápiás módszer® személyiségfejlesztő -és harmonizáló mesemondás képzés által 2013-2016 évben kiadott igazolásokat és tanúsítványokat is elfogadjuk. 

A képzésen való részvétel díja:

 • I. modul: 35.000, -Ft;
 • II. modul: 70.000, -Ft;  (a II. modulban két egyenlő összegű részletfizetés lehetséges)
 • III. modul: 70.000, -Ft; (a III. modulban két egyenlő összegű részletfizetés lehetséges)

A képzés I. moduljának helyszíne: EGYM - Vital Center (8360 Keszthely, Lippay Gáspár út 3.)

A képzés állandó tanárai:
Szentkúti Márta mesemondó, meseterapeuta Ligetszépe meseterápiás módszer®
Kissné Pitz Ágnes Extra Lesson tanár, meseterapeuta Ligetszépe meseterápiás módszer®
Pásztohy Irén meseterapeuta Ligetszépe meseterápiás módszer®
Szentkúti Ferenc euritmista művésztanár
Dr. Jakab Tibor belgyógyász, antropozófus orvos

Aktuális információk:
Az oktatási tájékoztató (benne a képzési hétvégék időpontjával, a jelentkezési határidővel), valamint a részvételhez szükséges jelentkezési lap letölthető a www.ligetszepe-meseterapia.hu oldalról.

Kérjük, hogy a letöltött és kitöltött jelentkezési lapot, valamint a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum fénymásolatát postai úton szíveskedjenek a
Lemniszkáta Meseház Bt. 8360 Keszthely, Meggyfa u. 15/b. postacímre eljuttatni.


A felvételről és a további tudnivalókról villámpostán küldünk értesítést.
Üdvözlettel:
Papp Levente
(a képzés adminisztrációs segítője)